Col·labora

Vols col·laborar i donar el teu suport a La Calamanda? Volem continuar informant-te i complir amb un gran repte: el de oferir-te una informació de qualitat i independent.

Necessitem de tu i de gent que crega amb aquest projecte. Informa't

Caixa Vinaròs: 95 3174 5899 9420 4185 8016

Caixa Rural Benicarló: IBAN ES63 3162 1299 2916 3740 8715


606 85 34 89 // 652 95 35 31

la porta verda
Ecologistes en Acció denuncien que el PAI Doña Blanca Golf (Torreblanca) vulnera la legislació urbanística vigent

Ecologistes en Acció denuncien que el PAI Doña Blanca Golf (Torreblanca) vulnera la legislació urbanística vigent

"Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions contra el Programa d'Actuació Integrada (PAI) Doña Blanca Golf a Torreblanca (Castelló) per entendre que vulnera la normativa urbanística, que fomenta la destrucció del litoral, que no compta amb els recursos hídrics necessaris, que afecta a un important patrimoni arqueològic, a la biodiversitat i a zones humides protegides, que és una autèntica contrasentit en els temps actuals, on el PATIVEL pretén evitar més agressions al litoral, ... "

El PAI Doña Blanca Golf a Torreblanca, és un dels molts macroprogrames urbanístics per a la construcció de centenars d'habitatges de luxe amb camp de golf projectats a la Comunitat Valenciana i que portaven molts anys ensopits i abandonats. Després del projecte de Pla d'Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL), avui en tràmit d'aprovació per part de la Generalitat Valenciana, aquest sector es va proposar catalogar com a sòl transitori i amb una moratòria de cinc anys per al seu desenvolupament urbanístic de l'aprovació del PATIVEL , i d'aquí que s'intenti reactivar-, a marxes forçades, per part de l'Ajuntament de Torreblanca. Aquesta circumstància queda reflectida des d'octubre de 2017, quan l'Ajuntament va iniciar els terminis d'exposició pública de les bases particulars per a la selecció de l'urbanitzador del PAI Donya Blanca Golf, redactades pels serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament i publicades en el DOCV 8159, de 2017.10.30.
A finals de novembre de 2017 va finalitzar el termini per presentar al·legacions / millores / suggeriments, en el qual nombrosos col·lectius, particulars i associacions, entre els quals es troba Ecologistes en Acció, van presentar al·legacions que reflecteixen clares deficiències del projecte i comprometen el seu desenvolupament. Reflectim algunes de les més importants:

-Creiem que les bases exposades vulneren flagrantment diverses directrius urbanístiques de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, instrument urbanístic que estableix els objectius, metes, principis i directrius per a l'ordenació del territori. Al seu torn, queden en entredit els principis rectors que regeixen els processos d'urbanització de nous sòls residencials, que estableix la legislació urbanística i, molt especialment, en la LOTUP. L'actual legislació urbanística valenciana exigeix ​​el desenvolupament radial dels processos d'urbanització, de tal manera que els desenvolupaments exclusivament en cordó al costat del mar queden exclosos de qualsevol plantejament legal. "Només es permet la creació d'un nou espai urbanitzat quan ja estigui consolidat per la urbanització el més proper al nucli urbà".

-Incidim sobre els recursos hídrics del municipi i la inundabilitat: suggerim que per a l'aprovació d'aquestes noves bases resultaria imprescindible comptar amb un informe favorable i actualitzat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, cosa que no succeeix, i per tant no existirien recursos hídrics suficients per aquest creixement urbanístic planificat; exigim que es determinin els reals riscos d'inundabilitat a la zona.

-Remarquem que resulta inadmissible que el projecte inclogui tan sols una àrea de reserva de cent metres des de la línia de costa, el càlcul de la regressió de la costa deguda al canvi climàtic, indica que en menys de trenta anys el mar podria afectar zones més enllà d'aquests primers cent metres.

-Constatem els tremends danys que es podrien produir als paratges naturals protegits i de la biodiversitat: es posa en escac a l'aiguamoll protegit de la zona Campàs; perillarien les poblacions d'espècies de fauna i flora protegides i en perill, així com dels hàbitats prioritaris protegits segons la Directiva d'Habitats 92/43 / CEE de la "Xarxa Natura 2000" [14. Aiguamolls i pastures salines mediterranis i termoatlàntics; 1410 Prats salins mediterranis (Jucentalia maritimi); 1420 Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fructicosae)].

-Afectaríem greument a béns patrimonials i restes arqueològiques: construccions singulars a la zona Campàs; jaciments arqueològics catalogats com el jaciment iber del Campàs; Clot de Tomás; el moll portuari iber-romà; Clot Negre, ...

Per tant, pensem que, en ple segle XXI, seguir destrossant el litoral és ja una mica fora de lloc i contravé les estratègies actuals de conservació del litoral i dels desenvolupaments urbanístics. És un sense sentit crear creixements exògens de població que requeriran més i més infraestructures (carreteres, dics i protecció litoral, etc.) i serveis (aigua potable, clavegueram, depuració d'aigües, il·luminació, vigilància, recollida de residus, etc.), anant a contra dels objectius de les lleis urbanístiques actuals, basats en creixements concèntrics de les poblacions ja assentades. No cal seguir perdent biodiversitat i hàbitats

 

 

La Calamanda no es fa responsable de les opinions emeses a través dels articles dels col·laboradors o de les declaracions dels invitats, ni les acceptem com a nostres ni tampoc tenim perquè compartir-les. Queden, per tant, emmarcades en el dret a la llibertat d'expressió, un dret que tampoc no contempla insults ni desqualificacions personals, més enllà del que implique una crítica a una gestió determinada.